Provozní řád

Dětské hřiště a sportoviště

KOUZELNÁ ZAHRADA

Toto dětské hřiště bylo vybudováno svépomocí za přispění našich sponzorů, dárců a města Smečna. Dne 21.6. 2009 by lo otevřeno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti všech dětí, mládeže i dospělých. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Provozovatelem dětského hřiště a sportoviště je PARTAS, z.s.

Název hřiště: Kouzelná zahrada.

Hřiště je zřízeno pro děti od 3 do 15 let.

Zařízení slouží ke hrám a sportovnímu využití dětí a mládeže.

Přístup dětí do 6-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.

PROVOZNÍ DOBA

Od 1. dubna do 31. října, každý den od 8:00 hod. do 20:00 hod.

V zimním období je hřiště uzavřeno.

V CELÉM PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ KOUZELNÁ ZAHRADA JE ZAKÁZÁNO:

 • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných a návykových látek

 • manipulace s otevřeným ohněm

(ohně lze rozdělávat jen po udělení souhlasu provozovatele, jím stanovených podmínek, a to pouze v určeném prostoru ohniště a s dozorem osoby starší 18-ti let)

 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

 • vstup se psy a jinými zvířaty, případně jejich volné pobíhání

 • neohleduplná jízda na kole a vjíždění na kole do dopadových (oblázkových) ploch prvků

 • lezení na oplocení (obvodové zdi, záchytné sítě a jejich konstrukce)

 • vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy a údržby

 • poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště

 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat hřiště a jeho okolí

 • stanování a nocování (případně lze jen se souhlasem provozovatele, jím stanovených podmínek, a to pouze v určeném prostoru)

 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště

 • používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště a pískoviště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo

 • vyvěšování a vylepování reklamních a propagačních letáků

VSTUP NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁN:

 • pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké, vlhké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte závadu (např. je viditelně poškozené)

 • pokud se na ploše hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví

 • v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečí.

Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

Porušení tohoto řádu může být postihováno pokutou dle obecných právních předpisů.

SPRÁVCE HŘIŠTĚ: PARTAS, z.s. Komenského 351, 273 05 Smečno

tel.: 608 819 913 (paní Jelínková)

tel.: 603 819 868 (Karel Podracký)

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

IZS

HASIČI

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE

112

150

155

156

158

MĚSTSKÁ POLICIE SMEČNO – tel.: 605 845 346, 312 547 050