STANOVY

STANOVY

 

PARTAS, z.s.

Logo spolku:

OBSAH:

I. Základní ustanovení

II. Orgány spolku

III. Poslání a úkoly spolku

IV. Členství ve spolku

V. Závěrečné ustanovení

I. Základní ustanovení

1 Název spolku

Na základě zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. bylo založeno občanské sdružení s názvem Podpora A Rozvoj Tělovýchovných Aktivit Smečno, o.s. . Toto sdružení bylo nabytím účinnosti nového občanského zákona č.89/2012 Sb. automaticky změněno na ,,zapsaný spolek“. Členové spolku se na členské schůzi dohodli užívat název PARTAS, z.s. . Spolek je založen na dobu neurčitou za účelem provozování zájmových činností.

2 Sídlo spolku

Sídlem spolku je: Komenského 351, 273 05 Smečno.

3 Vznik spolku

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

4 Základní charakteristika spolku

PARTAS, z.s. je dobrovolný, otevřený a politicky nezávislý spolek (zájmová organizace) se samostatnou právní subjektivitou, vzniklý v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon. PARTAS, z.s. vyvíjí svoji činnost na plně demokratických zásadách. Spolek je právnickou osobou podle českého právního řádu. Byl zřízen za účelem podporovat a rozvíjet tělovýchovné, kulturní a společenské aktivity ve Smečně.

5 Cíle spolku

 • Cílem spolku je podporovat sportovní, kulturní a společenskou činnost mládeže a všech občanů Smečna se zaměřením na prevenci proti drogám a kriminalitě.

 • Spolupracovat s MěÚ Smečno a s ostatními spolky nebo organizacemi ve Smečně.

 • Vyhledávat vhodné lokality pro další sportovní a společenské aktivity a napomáhat jejich realizaci.

 • Spolupracovat na vytvoření multifunkčního sportovního a společenského centra na Smečně.

 • Pomoci vybudovat hřiště pro děti, sportoviště pro dospívající mládež a občany za budovou Sokolovny.

II. Orgány spolku

1 Výbor

 • Je statutárním a výkonným orgánem spolku.

 • Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly usnesené na členské schůzi.

 • Je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli spolku a rozhodnutími členské schůze, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady výslovně vyhrazeny jinému orgánu či osobě.

 • Má 5 členů, (nejméně však 3 členy), které volí členská schůze z členů spolku; počet členů výboru je vždy lichý. Členy výboru jsou: předseda, místopředseda, pokladník a ostatní členové výboru.

 • Je usnášeníschopný, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina všech členů

 • Za spolek samostatně jedná předseda nebo místopředseda. Samostatně může jednat za spolek i člen spolku, který k tomu byl pověřen výborem.

 • Navrhuje v součinnosti s pokladníkem rozpočet a předkládá jej členské schůzi ke schválení.

 • Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a o hospodaření za uplynulé období.

 • Předkládá členské schůzi návrhy na změny stanov.

 • Podává návrhy členské schůzi na vnitřní ustanovení sdružení a jeho změny.

 • Svolává nejméně jednou ročně členskou schůzi.

 • Pokud alespoň jedna třetina členů spolku požádá výbor o svolání členské schůze, je výbor povinen do 1 měsíce tuto schůzi svolat.

 • Schvaluje přihlášky zájemců o členství ve spolku (po schválení se zájemce stává čekatelem). Členské schůzi navrhuje přijetí čekatele za člena spolku. Dále navrhuje vyloučení nebo vyškrtnutí členů ze spolku.

 • Navrhuje členské schůzi rozhodnout o čestném členství.

 • Rozhoduje podle potřeb spolku o zřízení či zrušení dalších orgánů spolku, pověřuje členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává, dále pak pověřuje členy spolku k jiným úkonům a úkolům.

 • Vypracovává a schvaluje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok.

 • Nese odpovědnost za transparentnost finančních operací a investic.

 • Určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období.

 • Může si vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti spolku, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření jiného orgánu sdružení, pokud je to fakticky možné.

 • Pověřený člen výboru vede evidenci členů spolku.

 • V průběhu volebního období může kooptovat 1 člena.

 • Podává návrh na zánik spolku.

2 Členská schůze

 • Členská schůze je usnášeníschopná jestliže se sejde nadpoloviční většina všech členů spolku.

 • Členská schůze je schůze všech řádných a čestných členů spolku.

 • Je nejvyšším orgánem spolku.

 • Schvaluje stanovy.

 • Schvaluje vnitřní ustanovení spolku.

 • Rozhoduje o přijetí, vyloučení a vyškrtnutí člena.

 • Rozhoduje o čestném členství.

 • Stanovuje členské příspěvky.

 • Schvaluje rozpočet a výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku.

 • Volí a odvolává výbor.

 • Rozhoduje o zániku a likvidaci spolku, vypořádání závazků a rozdělení majetku.

 • Svá doporučení pro výbor přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů spolku; výkonný výbor je pak povinen o takové věci jednat.

 • Rozhodnutí o vyloučení a vyškrtnutí člena spolku, o změně stanov spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku.

 • O členské schůzi se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel na místě ihned po skončení Schůze členů. Ověřovatelé jsou zavázáni po vyhotovení zápisu zkontrolovat jeho pravdivost, zabezpečit případné opravy a stvrdit ho svým podpisem.

3 Další orgány

 • Výbor vždy zvolí některého člena spolku za pokladníka. Pokladník musí být zvolen z členů výboru spolku – nesmí to ale být předseda ani místopředseda. Dále může výbor podle potřeb spolku na návrh člena výboru nebo kteréhokoli člena spolku rozhodnout o zřízení dalších orgánů spolku (např. účetní, kontrolní komise, mluvčí atd.) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit.

 • Výbor pověřuje členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

4 Hospodaření

 • Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, granty, příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

 • Příjmy z vlastní hospodářské činnosti a jiných ekonomických činností včetně reklamních.

 • Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti.

 • Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného a schváleného výborem; výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky spolku v souladu s platnými právními předpisy a stanovami PARTAS, z.s. O výdajích do 1.000,- Kč rozhoduje pokladník samostatně, výdaje vyšší schvaluje předem výbor.

 • Veškeré finanční operace, příjmy i výdaje, musí být pravidelně zveřejňovány na veřejně přístupném místě k tomuto účelu zřízeném, dále na webových stránkách spolku tak, aby byla zajištěna transparentnost hospodaření spolku. Každý má právo nahlížet do těchto dokumentů na požádání směřované výkonnému výboru PARTAS, o.s.

 • Veškerý movitý i nemovitý majetek je výhradně v majetku PARTAS, z.s.

 • PARTAS, z.s. vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zákon o účetnictví, v platném znění).

5 Majetkové vypořádání při zániku spolku

 • V případě zániku spolku je jeho movitý i nemovitý majetek po provedené likvidaci převeden na jinou právnickou osobu, výhradně však neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do tří měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy PARTAS, z.s.

6 Organizační zásady

 • PARTAS, z.s. má právní subjektivitu, veškerý majetek nabývá do svého vlastnictví a řídí se zásadami hospodaření.

 • PARTAS, z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv vystoupit z jakýchkoliv organizací, jichž se stal členem.

 • Návrhy na vytvoření nových sportovních oddílů, kroužků atd. dále jen ,,útvaru,, předběžně přijímá kterýkoliv člen výkonného výboru spolku. Návrh musí být podán v písemné formě a musí obsahovat seznam zakládajících členů. Po projednání ve výkonném výboru schvaluje založení nového útvaru nadpoloviční většina členů výboru. Minimální počet členů nového útvaru je pět (5 členů).

III. Poslání a úkoly spolku

 • Spolek se podílí na zabezpečování finančních a materiálních zdrojů pro stanovené cíle a další činnost s tím spojenou.

 • Realizuje stanovené cíle a plánuje další využití a rozvoj.

 • Hájí zájmy spolku, oddílů, kroužků a jednotlivých členů spolku. Chrání vlastní majetek a majetek mu svěřený. Je garantem při jednání s orgány, organizacemi a dalšími subjekty. Je oprávněn uzavírat s těmito dohody a smlouvy, směřující k plnění a zajištění úkolů a cílů PARTAS, z.s.

 • Rozvíjí různé formy sportovní, kulturní, společenské a hospodářské činnosti směřující ke zlepšení materiálních a finančních podmínek PARTAS, z.s. a tím i celého společenského života všech občanů města Smečna.

 • Svou činností se podílí na prezentaci města Smečna.

IV. Členství ve spolku

1 Vznik členství ve spolku

 • Členem PARTAS, z.s. se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami PARTAS, z.s. a odevzdá písemnou přihlášku předsedovi nebo některému z členů Výboru; osoba mladší 18 let se může stát členem pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Člen spolku mladší 18 let má stejná práva a povinnosti jako řádný člen spolku, mimo práv členů uvedených v kapitole IV odst. 2 pod odrážkami třetí, čtvrtá a pátá. Z povinností členů se na něj nevztahuje placení ročních členských příspěvků.

 • Přijetí nového člena probíhá na základě schválení přihlášky zájemce o členství výborem a rozhodnutím členské schůze o jeho přijetí do spolku.

2 Práva členů spolku

 • Účastnit se aktivně podle svých možností a zájmů na činnosti PARTAS, z.s. a podílet se na výhodách, které z členství vyplývají.

 • Uplatňovat názory, návrhy i kritiku v rámci orgánů PARTAS, z.s., vznášet dotazy a připomínky.

 • Spolurozhodovat o činnosti PARTAS, z.s. a být volen do orgánů PARTAS, z.s.

 • Účastnit se členských schůzí a volit orgány PARTAS, z.s.

 • Každý člen PARTAS, z.s. má jeden rozhodující hlas.

 • Stejně jako kdokoli se informovat o stavu účetnictví PARTAS, z.s. s možností nahlédnout do pokladního deníku vedeného u PARTAS, z.s.

 • Kdykoliv ukončit své členství v PARTAS, z.s. – podáním písemné žádosti o ukončení s možností bez udání důvodu.

3 Povinnosti členů spolku

 • Platit ročně členské příspěvky ve stanovené výši, a to vždy nejpozději do konce měsíce ledna příslušného roku.

 • Plnit rozhodnutí orgánů PARTAS, z.s., dodržovat stanovy a další závazné dokumenty PARTAS, z.s. (organizační řád a jiné).

 • Propagovat činnost PARTAS, z.s. na veřejnosti, ale i v zahraničí, zdržet se kritiky PARTAS, z.s. nebo jejich orgánů i mimo něj.

 • Zodpovědně vykonávat všechny funkce, které členové po případném zvolení přijmou.

 • Šetřit a chránit majetek PARTAS, z.s.

4 Čestné členství

 • Členská schůze může na návrh výboru udělit čestné členství.

 • Čestný člen má všechna práva a povinnosti řádného člena a je osvobozen od placení členských příspěvků.

 • Zrušit čestné členství může na návrh výboru členská schůze.

5 Zánik členství ve spolku

 • Vystoupením může ukončit své členství v PARTAS, z.s. kdokoliv a kdykoliv – každý člen, přičemž je toto povinen oznámit výboru spolku písemně.

 • Vyškrtnutím pro neplnění povinností člena PARTAS, z.s.

 • Vyloučením pro zvlášť závažná provinění (hrubé porušení stanov, norem sportovní etiky a slušného chování).

 • O vyškrtnutí či vyloučení rozhoduje členská schůze.

 • Při jakémkoliv způsobu ukončení členství je člen povinen uhradit své finanční i jiné závazky vůči PARTAS, z.s. a neprodleně vrátit majetek spolku, který mu byl svěřen do užívání.

 • Při jakémkoliv způsobu ukončení členství nemá bývalý člen právo uplatňovat vůči PARTAS, z.s. jakékoliv nároky na odškodnění – finanční nebo jiné.

 • Při úmrtí člena.

 • Zánikem PARTAS, z.s.

V. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením členské schůze a dnem zápisu do veřejného rejstříku, kam bude jejich plné znění doručeno.

Ve Smečně 19.2.2015